Menü

Publikationsliste

Authors Bratskaya, S. ; Simon, F. ; Zschoche, St. ; Synytska, A. ; Marinin, D.
Title Kovalentnaya immobilizatsiya khitozana na poverkhnostyakh s yakornymi sloyami poliglidilmethakrilata i sopolimeriv maleinovogo angidrida
Date 29.10.2009
Number 16180
Abstract No abstract.
Publisher Vysokomol. Soedinenija, Ser. A
Wikidata
Citation Vysokomol. Soedinenija, Ser. A 51 (2009) 1851-1856
Tags

Back to list