Menue

Thermogravimetric analysis (TGA)

TGA Q 5000IR (TA Instruments) optional with FTIR Nicolet 380 (Thermo Electron)