Menue

Polyelectrolytes & Dispersions

Dr. Ulrich Scheler

Head of the Department Polyelectrolytes & Disperions
at the Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.

Hohe Strasse 6
01069 Dresden
Phone: +49 (0)351 4658-275
Fax: +49 (0)351 4658-231
Email: scheler@ipfdd.de

Secretary

NamePhoneFaxMail
Frau Kemmerzehl, Claudia+49 351 4658 300+49 351 4658 474 / 231Kemmerzehl@ipfdd.de

Scientific Staff

NamePhoneFaxMail
Frau Haufe, Sandra+49 351 4658 706+49 351 4658 231Haufe@ipfdd.de
Herr Dr. Lappan, Uwe+49 351 4658 366+49 351 4658 231Lappan@ipfdd.de
Herr Dr. Müller, Martin+49 351 4658 405+49 351 4658 231Mamuller@ipfdd.de
Herr Dr. Scheler, Ulrich+49 351 4658 275+49 351 4658 231Scheler@ipfdd.de
Frau Dr. Schwarz, Dana+49 351 4658 542+49 351 4658 231Schwarz-dana@ipfdd.de
Frau Dr. Schwarz, Simona+49 351 4658 333+49 351 4658 231Simsch@ipfdd.de

PhD Students

NamePhoneFaxMail
Frau Naas, Carolin+49 351 4658 432+49 351 4658 231Naas@ipfdd.de
Herr Vehlow, David+49 351 4658 674+49 351 4658 231Vehlow@ipfdd.de
Herr Weißpflog, Janek+49 351 4658 243+49 351 4658 231Weisspflog@ipfdd.de

Graduate Technical Staff

NamePhoneFaxMail
Herr Kohn, Benjamin+49 351 4658 244+49 351 4658 231Kohn@ipfdd.de
Frau Oelmann, Marina+49 351 4658 525+49 351 4658 231Oelmann@ipfdd.de
Frau Urban, Birgit+49 351 4658 677+49 351 4658 231Urban@ipfdd.de

Technical Staff

NamePhoneFaxMail
Frau Steinbach, Christine+49 351 4658 704+49 351 4658 231Steinbach@ipfdd.de

Students

NamePhoneFaxMail
Herr Gündel, Alexander+49 351 4658 705+49 351 4658 231Guendel@ipfdd.de
Herr Klein, Konstantin+49 351 4658 706+49 351 4658 231Klein@ipfdd.de
Herr Reis, Berthold Ludwig+49 351 4658 674+49 351 4658 231Reis@ipfdd.de
Frau Wirth, Luise+49 351 4658 542+49 351 4658 231Wirth-luise@ipfdd.de

Guest Scientists

NamePhoneFaxMail
Herr Galvosas, Petrik+49 351 4658 731+49 351 4658 231Galvosas@ipfdd.de